Huurdersvereniging Bodegraven Bodelolaan 20 – 2411VR Bodegraven
0172 – 572 295

algemene voorwaarden

lidmaatschap

geeft toegang tot producten en diensten die exclusief voor leden zijn.

 • Het lidmaatschapsjaar voor lidorganisaties loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 2 maanden voor het einde van het boekjaar (dus vóór 1 november) plaatsvinden.
 • Het lidmaatschapsjaar voor persoonlijke leden begint op de eerste van de maand waarin hij of zij zich aanmeldt en duurt vanaf dat moment 12 maanden. Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 2 maanden voor afloop van het persoonlijk lidmaatschap plaatsvinden.

media

alle eigen kanalen die de Huurdersvereniging Bodegraven gebruikt voor haar dienstverlening (zoals magazine, brochures, uitgaven, boeken, informatiebulletins, website, telefoon, brief, telefax en e-mail)

product

tastbaar goed, geleverd door de Huurdersvereniging Bodegraven, niet zijnde een bemiddelingsdienst

dienst

verstrekking van informatie, advies, bemiddelingsdienst of rechtsbijstand:

informatie

alle algemene inlichtingen die via media door de Huurdersvereniging Bodegraven worden gegeven

advies

het geven van een mening over een bepaalde individuele kwestie gebaseerd op de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en kunde, stand van wetgeving en jurisprudentie voor zover redelijkerwijs bekend, en op grond van door de afnemer verstrekte gegevens tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. De reikwijdte van adviezen is beperkt tot het doel waarvoor zij zijn gegeven. Adviezen worden verstrekt via media van de Huurdersvereniging Bodegraven;

bemiddelingsdiensten

het bemiddelen bij de levering van producten en diensten die door tussenkomst van een derde worden verstrekt waarmee de Woonbond direct of indirect een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

doorlopende dienstverlening

juridische, fiscale en financiële behandeling van dossiers waarbij het aantal uren niet vooraf is vastgelegd;

rechtsbijstand

intensieve juridische dienstverlening waarvoor aanvullende voorwaarden en tarieven gelden die vóór of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht worden verstrekt;

afnemer

iedereen, als lid , die een product of dienst van Huurdersvereniging Bodegraven afneemt.

Prijzen

 1. Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.
 2. De prijs voor eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van de bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.
 3. Bij doorlopende dienstverlening is tussentijdse tariefswijziging mogelijk tot een maximum van 10% per jaar.
 4. Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf via de website en/of de tijdschriften van Huurdersvereniging Bodegraven bekendgemaakt.

Betaling

 1. Het lidmaatschap en het afnemen van producten en diensten verplicht tot betaling op de door  Huurdersvereniging Bodegraven aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst gratis is.
 2. Bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt altijd eerst een herinnering gestuurd.
 3. Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag de Huurdersvereniging Bodegraven iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
 4. Huurdersvereniging Bodegraven kan bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden redelijke kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer.
 5. Bij betalingen via de website van Huurdersvereniging Bodegraven staat op de website een beschrijving van de betalingsprocedure. Deze maakt onderdeel uit van de bestelprocedure.

Leveringstermijn

 1. Bij bestellingen van producten en afname van diensten wordt altijd een leveringstermijn afgesproken.
 2. Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn wordt de afnemer vooraf ingelicht. In goed overleg wordt een nieuwe leveringstermijn bepaald.
 3. Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn mag de afnemer ook kiezen voor annulering van de bestelling of opdracht tot dienstverlening. Eventuele betalingen voor nog niet geleverde producten of verrichte diensten worden teruggestort.

Tevredenheidsgarantie

 1. Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de gewekte verwachting, zal de Huurdersvereniging Bodeggraven het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachting te laten voldoen.
 2. Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren en eventuele schade te beperken, is de afnemer verplicht om klachten zo spoedig mogelijk aan Huurdersvereniging Bodegraven te melden. De website van Huurdersvereniging Bodegraven geeft hierover informatie.
 3. Voor producten geldt een ‘niet tevreden, geld terug!’-garantie. Indien het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet, mag de afnemer het product terugsturen. Na retourontvangst van het product wordt het eventueel reeds betaalde bedrag teruggestort.
 4. Voor bemiddelingsdiensten geldt dat klachten in eerste instantie bij de partij die de dienst of het product feitelijk heeft geleverd moeten worden kenbaar gemaakt. Huurdersvereniging Bodegraven kan in tweede instantie zo nodig bemiddelend optreden.

Geschillen

Bij geschillen met afnemers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd om geschillen tussen Huurdersvereniging Bodegraven en afnemers te behandelen.

Aansprakelijkheid

Huurdersvereniging Bodegraven heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbehouden

 1. Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van Huurdersvereniging Bodegraven rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de Huurdersvereniging Bodegraven.
 2. Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik. Beschikbaarstelling van diensten aan derden geschiedt geheel voor risico van de afnemer als bedoeld in deze voorwaarden.
 3. Iedere vorm van hergebruik van diensten ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf is verboden.

Wijzigingen

 1. Huurdersvereniging Bodegraven streeft er voortdurend naar zijn producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen.
 2. In de media van Huurdersvereniging Bodegraven wordt melding gemaakt van wijziging van deze algemene voorwaarden.

Huurdersvereniging Bodegraven is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache